Image by Hunters Race

profesionální
předseda SVJ

 

zodpovědný statutární orgán 

pro Vaše společenství vlastníků

Díky naší službě profesionálního předsedy můžete nechat všechny starosti s vedením společenství, provozní starosti a právní zodpovědnost na naši hlavu.  Máme s nimi dostatek zkušeností a práce pro společenství nás baví.

 

Proč byste měli uvažovat o profesionálním předsedovi pro Vaše SVJ?

Nemáte ve svých členských řadách dostatek zájemců o členství ve výboru?
Není nikdo ochoten ujmout se funkce předsedy společenství?

Nechcete na sebe přebírat odpovědnost vyplývající z výkonu funkce ve statutárním orgánu?
Obáváte se možnosti pochybení a nechcete se vystavovat zbytečnému riziku při ručení celým svým majetkem?

Chybí Vám potřebné odborné znalosti a zkušenosti pro řádné vedení domu?

Nemáte čas se věnovat řízení společenství, ale chcete mít jistotu, že budete mít i nadále dobrého hospodáře?

Dáváte přednost profesionálnímu a zkušenému vedení společenství vlastníků

s právní odborností a komplexním zázemím spolehlivého správce nemovitostí? 

Právě pro Vás se hodí náš:
Profesionální předseda.

 

legislativa, odpovědnost a povinnosti

přehledně o statutárních orgánech společenství vlastníků

Zodpovědnost
a činnost

Statutární orgán jedná za společenství vlastníků navenek a především zodpovídá za vlastní běžnou činnost a správu předmětné nemovitostí i za předpokladu, že část činností svěří správní firmě. Zejména jde o plnění povinností vůči státním orgánům a řádnou údržbu nemovitostí. Statutární orgán se musí při své činnosti řídit především stanovami společenství a příslušnými předpisy, zodpovídá se nejvyššímu orgánu společenství, kterým je shromáždění vlastníků.

"Řádný hospodář"

Osoba zvolená do funkce orgánu SVJ je dle § 159 NOZ povina svou funkci vykovávat s péčí řádného hospodáře. O tom, co přesně tato definice znamená se vede polemika již dlouhé roky. Zákon zde výslovně uvádí, že každý, kdo přijme volenou funkci, se zavazuje vykonávat ji s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je proto na zvážení každého, kdo funkci přijme, nakolik těmito vlastnosti disponuje, zejména v problematice SVJ a právní oblasti.

Odpovědnost
za škodu

Podle § 159 NOZ je na statutární orgán společenství vlastníků pohlíženo jako na statutární orgán obchodní korporace a to se stejnou zodpovědností. Z toho vyplývá, že za škody způsobené společenství vlastníků ručí člen statutárního orgánu celým svým majetkem. S touto právní úpravou se pak pojí také zodpovědnost vůči třetím osobám.

Na jak dlouho 
platí volba

V občanském zákoně není délka funkčního období členů statutárního orgánu společenství vlastníků upravena. Jestliže tak není dále výslovně uvedena ve stanovách společenství, použije se příslušné ustanovení o spolcích, ze kterého vyplývá, že délka období je pět let. Pokud to stanovy výslovně nevylučují, může být stejná osoba zvolena do funkce i opakovaně.

Odměna za
výkon funkce

Odměny členů statutárních orgánů společenství představují dle § 6 Zákona o daních z příjmů příjmy ze závislé činnosti. Podléhají proto samotné dani z příjmu, ale také odvodům na zdravotní pojištění a v závislosti na vlastní částce současně na sociální pojištění. Dále je nutné společenství přihlásit k příslušným institucím a podávat pravidelné přehledy dle zákona.

 

Jaké jsou možnosti řešení pro Vaše společenství?

Nabízíme dvě varianty spolupráce. Společenství si může zvolit samostatného profesionálního předsedu, který odpovídá za celé společenství anebo kolektivní orgán, který má více osob a náš předseda jej řídí.

Dále může být ustavena kontrolní komise nebo revizor, kontrolující činnost statutárního orgánu. 

Která z možností je pro Vás vhodnější, Vám rádi poradíme na osobní konzultaci.

 
Obleku a kravatě

předseda společenství

funguje a jedná samostatně

Team Meeting

předseda výboru

pracuje spolu s dalšími členy orgánu

 

Samostatný předseda společenství je jednočlenná forma statutárního orgánu společenství.

Zvolená osoba plně odpovídá za veškerou činnost v souladu se stanovami a jedná za společenství samostatně i navenek. Zodpovídá se přímo shromáždění jako nejvyššímu orgánu společenství.  Na její činnost může dohlížet kontrolní orgán.

Aktuálně je toto řešení častěji poptávané pro jeho flexibilitu. Dochází tak také fakticky k reálnému naplnění požadavku
na zajištění profesionálního vedení společenství vlastníků. 

Výbor je tradiční forma vedení společenství vlastníků.
Může mít libovolně členů, zpravidla  bývá jejich počet lichý.

Členy výboru volí shromáždění, do jednotlivých funkcí pak volí již výbor sám ze svých řad. Obdobně probíhá i odvolávání.

Společenství zde zastupuje navenek celý výbor, jednání a právní úkony pak může provádět buď předseda samostatně, anebo spolu s dalším členem výboru, respektive musí jednat vždy alespoň dva členové výboru společně. Způsob jednání upravují vždy výslovně stanovy společenství.

 

časté otázky a odpovědi

Máme zájem. Co dál?

Ozvěte se nám a domluvíme si termín první konzultace. Pro využívání našeho profesionálního předsedy je třeba svolat schůzi shromáždění, kde dojde k našemu představení a řádné volbě. Dosavadní statutární orgán musí být současně formálně odvolán anebo musí odstoupit. Následně zajistíme zápis změn do veřejného rejstříku společenství. Pro výkon funkce také podepisujeme se společenstvím smlouvu, která upravuje přesněji naše povinnosti a také odměnu.

Je potřeba změna stanov?

Nový občanský zákoník obecně umožňuje, aby členem statutárního orgánu společenství byla i právnická osoba, i osoba, která není členem společenství. Některé stanovy ale svou formulací toto naopak vylučují, a tak je potřeba příslušná ustanovení upravit. Změna může být nutná také v případě volby samostatného předsedy namísto dosavadního výboru anebo naopak. Návrhy nutných změn a jejich provedení samozřejmě zajistíme.

Můžeme vám věřit?

Ano, můžete. Službu profesionálního předsedy poskytujeme na základě poptávek od našich klientů a především díky dlouholetým zkušenostem v oblasti a problematice společenství vlastníků. Dnes jí využívá řada společenství, pro které zajišťujeme komplexní správu. Máme pevně stanovený systém řízení společenství, který zajišťuje plnění všech povinností i vlastní kontrolu.
Samozřejmostí je také naše vlastní pojištění odpovědnosti.

 
Image by NordWood Themes

zaujal Vás 
náš předseda?

zanechte nám zde svůj kontakt.
ozveme se Vám zpět pro konzultaci a nabídku

Děkujeme! Ozveme se Vám zpět co nejdříve :-)