top of page
Image by Taylor Vick

ochrana osobních údajů

informace ke zpracování Vašich osobních údajů

Společnost DEVELECO Property Management, s.r.o, IČO: 07836040, spisová značka: C 308426 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 (dále jako „správce“) zpracovává Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.


Správce neurčil pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).


Kontaktovat správce můžete:

 • prostřednictvím emailu GDPR@develeco.cz

 • písemně na adresu Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1.


rozsah zpracování osobních údajů

Správce Vaše osobní údaje zpracovává v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami nebo nabídkami správce nebo na základě přihlášení k odběru mailových sdělení. Správce zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu, případně další údaje, které jste sami poskytli při vzájemné komunikaci prostřednictvím formulářů na těchto webových stránkách anebo při emailové komunikaci.

Správce dále zpracovává nebo může zpracovávat Vaše osobní údaje pro zajištění Vámi poptaných, objednaných či sjednaných služeb a/nebo pro zprostředkování požadovaných smluv, zejména pokud jde o realitní služby a ostatní zprostředkování. Správce vždy zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění Vámi požadovaného plnění dle Vaší poptávky, objednávky a/nebo vzájemné smlouvy. Správce zpracovává pro tento účel tyto údaje: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu, další údaje, které dobrovolně správci poskytnete a které jsou nezbytné k poskytovanému plnění.


Správce současně může zpracovávat Vaše osobní údaje v postavení zpracovatele pro správce osobních údajů (Společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, pronajímatelé dle uzavřených nájemních smluv) v souvislosti se správou nemovitostí vždy na základě jednotlivě uzavřených smluv pro správu. Zpracování je prováděno v nezbytném rozsahu pro výkon svěřené činnosti. Pro tyto účely jsou zpracovávány zejména tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, e‐mail, telefonní číslo, adresa bydliště, doručovací adresa, údaj o vztahu k nemovitosti, číslo bankovního účtu, párovací symbol, výše předepsaných nebo sjednaných úhrad, počty osob obývajících domácnost, případně další údaje dle pokynů správce osobních údajů a/nebo ostatní Vaše údaje uvedené ve Vašich smlouvách se správcem osobních údajů, dále ostatní údaje zveřejněné ve veřejných rejstřících dle samostatných zákonů.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby, zpracovatelé, kterými mohou být tyto subjekty:

 • ostatní společnosti koncernu DEVELECO. v souvislosti s rozsahem shora uvedeným a účelem uvedeným dále

 • zpracovatelé ve smluvním vztahu se správcem, zejména dodavatelé služeb a jejich pracovníci v rozsahu shora uvedeném

 • poskytovatelé marketingových a emailingových služeb
  (výhradně pro účely společností koncernu DEVELECO.)


účel zpracování Vašich osobních údajů


Správce Vaše osobní údaje zpracovává zejména k těmto účelům:


 • zajištění správy a provozu nemovitostí (v rozsahu zákonného zmocnění a/nebo dle pověření správcem Vašich osobních údajů)

 • poskytování služeb realitního zprostředkování

 • zajištění a/nebo zprostředkování jiných Vámi objednaných služeb

 • k marketingovým účelům, kterými se rozumí zasílání vlastních obchodních sdělení

 • informování o nových službách, nabídkách nebo aktualitách našich společností

 • informování o novinkách a změnách v legislativě České republiky, které mají podstatný vliv na plnění spojená se službami poskytovanými Vám přímo a/nebo Vašemu zpracovateli osobních údajů

  

právní základ zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje zpracováváme na těchto právních základech:

 • zákonné zmocnění

 • pověření správcem Vašich osobních údajů

 • Váš souhlas, který nám poskytujete předáním informací vzájemnou komunikací oficiální cestou s naší společností (formuláře na těchto webových stránkách, email, telefon, tištěné formuláře)


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR).Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů


Máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste nám dobrovolně poskytli. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním požadavku emailem na naši adresu: GDPR@develeco.cz. Odvolání souhlasu můžete provést také v každém emailovém obchodním sdělení prostřednictvím příslušného odkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu ke zpracování dobrovolně poskytnutých osobních údajů nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.


Máte právo kdykoliv, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další zákonem stanovená práva. Máte právo na výmaz v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou účinné od data 01.05.2020, případná aktualizace nahradí plně předchozí verzi. Případná aktualizace podmínek bude zveřejněna správcem výhradně prostřednictvím těchto webových stránek nebo budou podmínky v předepsaných případech součástí konkrétních dokumentů.

bottom of page